alt

วันนี้(30 ต.ค. 61) สภามหาวิทาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมเเสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้ารับประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ "คนดีศรีปักษ์ใต้" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ในการนี้คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมเเสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี