alt

วันนี้ (31 ต.ค. 61) ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี Road Show แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพุนพิน จํานวน 109 คน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องสมุดเพชรรัตน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี