วันนี้(2 พ.ย. 61) ดร.รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา โปรเจคไดเร็คเตอร์ บริษัท มิสออร่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายพศิณ เจือจันทร์พิพัฒน์ผู้บริหารโครงการบ้านเอื้อมดาว จ.สุราษฎร์ธานี ดร.อรุณ ไชยนิตย์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตัวแทนขบวนองค์กรชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิสัย พัฒนพงศ์ ประธานบริษัท กฏหมาบ เอ็น เอส เค จำกัด นักศึกษาปริญาเอก สาขากฎหมาย Dr.Babasaheb Ambedkar Marathawa Uninersity อาจารย์บุญรัตน์ ครุฑคงกับ อาจารย์ประสิทธิ์พันธวงษ์จาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี อาจารย์สมนึก ชูสุวรรณ ประธานบริษัท เอสเจ เวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร ต อ สุริยา เทอดวีระพงศ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนตำรวจภูธรภาค8 และดร.สมคิด รัตนพันธ์ เข้าพบ ดร.วัฒนา รัตนพรหม และ ผศ.ดรไชยวัฒน์ เผือกคง และทีมบริหาร. เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในการที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีมติแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี