สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ ระยะที่ 20 (ต.ค.61-มี.ค.62) โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษาในภาคใต้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 96 รุ่นที่ 246-248 ระหว่างวันที่ 30ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2561จำนวน 97 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) ชั้น 8 ทั้งนี้สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีพันธกิจในการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร์

ข่าว / ภาพ : สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี