alt

เมื่อวันที่ 2 พฤศิจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ผศ.ดร.ดลพร เผือกคง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมหารือกับ ฯพณฯ เอคราชทูตประเทศอินเดีย ณ สถานเอคราชทูตประเทศอินเดีย กรุงเทพฯ


ในการหารือดังกล่าว เพื่อหารือร่วมการบริการทางวิชาการในการศึกษา เพื่อร่วมมือกันทางการบริการวิชาการศึกษาประเทศอินเดีย และประเทศไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับประเทศอินเดีย โดยทางประเทศอินเดีย จะร่วมสนับสนุนส่งเสริมการบริการศึกษางานวิชาการ และจะมาดูสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อการเปิดกว้างทางการศึกษาของประเทศไทยและประเทศอินเดีย ถือว่าเป็นโอกาสดีทางการศึกษาของมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และการศึกษาของมหาวิทยาลัยของภาคใต้ ที่จะมีสถาบันอินเดียศึกษาภาพ/ข่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง