alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ Ecomomics & Business Faculty Hasanuddin University Indonesia เปิดเวทีนำเสนอประชุมวิชาการนานาชาติ 12 ประเทศ The 3 rd International Conference on Accounting,Management,and Economics(3rd-ICAME 2018) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย University Hasanuddin เมือง Makassar ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนองานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The Role of Local Administration in Promoting the Digital Economy of Thailand ซึ่งถือเป็นประเด็นการประชุมที่นานาชาติให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมีการซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทั้ง 12 ประเทศ โดยที่ประชุมต่างชื่นชมประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาด้านวิชาการและการให้บริการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ด้าน ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาด้านวิชาการของท้องถิ่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สู่ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ ซึ่งมีส่วนช่วยในการยกระดับการบริการวิชาการบนเวทีประชุมนานาชาติ The 3 rd International Conference on Accounting,Management,and Economics(3rd-ICAME 2018)เพื่อเป็นแนวทางการบริหารและการพัฒนาประเทศ

เทพพิทักษื ยศหมึก ข่าว
ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่มภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี