alt

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ ห้องวิทยพัฒน์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะต้องตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา ซึ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก โดยนักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต นอกเหนือจากประโยชน์โดยตรงจากนักศึกษาแล้ว สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์อย่างมากจากข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ผลย้อนกลับ ทั้งในส่วนของกระบวนการสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งเปรียบนักศึกษา มรส. เหมือนรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่สามารถเดินทางไปเส้นทางไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางลาดชัน เนินเขา หรือทางเรียบ สามารถลุยไปได้ทุกที่ ไม่หวั่นต่ออุปสรรค

ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความพร้อม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆได้

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี