alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับสมาชิกเครือข่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Engagement Delegates) จากประเทศเมียนมาร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับองค์กรต่างประเทศ ในการมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การเดินทางเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีของสมาชิกเครือข่ายเยาวชนอาเซียนในครั้งนี้ ช่วยหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับหน่วยงานองค์กรต่างๆในระดับอาเซียน สร้างการเรียนรู้และการพัฒนาร่วมกันของประชาชนพลเมืองและประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ตามคำขวัญ "One Vision, One Identity, One Community" ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการ มีความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมชุมชน และประเทศชาติต่อไป

ดร.พิสิฐ นิลเอก อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมนำคณะสมาชิกเครือข่ายเยาวชนอาเซียนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค) โดยได้มอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือของนักศึกษาให้แก่คณะเป็นของที่ระลึกในการมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากนั้นได้นำคณะเดินทางไปยังอำเภอไชยา เพื่อศึกษาแหล่งโบราณสถานวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร แหล่งภูมิปัญญาผ้าทอพุมเรียง ชุมชนมุสลิม และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลเลม็ด ไข่เค็ม อสม.ไชยา

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อมร หวังอัครางกูร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี