alt

วันนี้ (28 พ.ย. 61) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าพบผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระชาโชบาย เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ขนิษฐา สาริขา ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี