alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเวทีปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 Valuing People “ คุณค่าคน คุณค่างาน”เพื่อการเรียนรู้เวทีวิชาการในการพัฒนาบุคลากร พัฒนางานวิชาการ ส่งเสริมการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 27 พฤศิจากายน 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยามหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การร่วมงานในครั้งนี้ได้รับองค์ความรู้ในการเรียนรู้งานการบริหารคน คุณภาพคน คุณภาพงาน เพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนงานวิชาการ และการบริการวิชาการ พัฒนามหาวิทยาลัย โดยเวทีดังกล่าวท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน และทีมบริหาร และบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีฯกว่า 1,000 คน ในการร่วมงาน รวมทั้งในเวทีมีการบรรยาย หัวข้อ”การบริหารคนโลกยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อสถาบันการศึกษาไทย โดย คุณทัลพร จันทรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวข้อรู้จักและเข้าใจการบริหารบุคลากรต่าง GEN โดย รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี