alt

วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี นำนักศึกษาจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ เกาะลำพู อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรวมความสามัคคีของประชาชน โดยช่วยกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ในจังหวัดตลอดจนคูคลองที่สำคัญในจังหวัด สร้างความตระหนักให้ประชาชนในจังหวัดสุราฎร์ธานีเห็นความสำคัญในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัด ตามพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ธีรภัทร อาศิรพจน์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี