alt

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งได้รับพระราโชบายจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนให้ตรงเป้าและ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันขึ้นเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยฯให้ตรงประเด็นตามพระประสงค์ใน ด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กําหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น ในพื้นที่ รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ชุมพรและระนอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกําเนิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า คณะทํางานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจากคณะต่างๆ ได้จัดโครงการส่งเสริม และพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมาย ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีแกนนําหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ตัวแทนกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ให้ความสนใจและร่วมอภิปรายในการจัด กิจกรรมเวทีบูรณาการหน่วยงานทุนและศักยภาพเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยฯได้ดําเนินการบริหาร จัดการขยะ โดยการทําเตาเผาขยะที่ต่อยอด มาจากการบูรณาการของประชาชนในหมู่บ้าน ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความต้องการให้มหาวิทยาลัย ช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นในหมู่บ้าน เช่น การสร้างอาชีพเสริมในสวนยาง ช่องทางการตลาด การจัดทําบัญชีกลุ่ม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี มาตรฐานเพื่อนําไปจําหน่ายในตลาดภายนอก หมู่บ้าน รวมถึงการอบรมภาษาพม่าเพื่อการ สื่อสาร เป็นต้น

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
งานบริการวิชาการฯ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี