alt

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมมือท้องถิ่นบริการวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่ สร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีวิทยาร่วมจากเครือข่ายประเทศญีปุ่น มิสเตอร์เลซูโกะ ธอทาเกะ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในส่วนของชุมชนและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานและการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมโรงแรมบริษาบีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ดร.พิสิฐ นิลเอก อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยากรบรรยาย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการสร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนตามหลักวิชาการในรูปลักษณะของกระบวนการทำแผนที่เดินดินชุมชน โดยเฉพาะกรรมการชุมชนจะต้องรู้ทุกเรื่องในชุมชนของตนเองเองในทุกด้านทุกพื้นที่ เพื่อทราบถึงข้อดีข้อด้อยของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาปรับและพัฒนาแผนเสนอ อปท.ในการพัฒนาต่อในส่วนที่ประชาชนควรต้องเข้าใจตามหลักการในทางวิชาการ

ในการนี้ประชาชนได้ร่วมทำแผนที่ความคิด(Mind Map)ของชุมชนในภาคสนามอันประกอบด้วย 1.ประวัติศาสตร์ชุมชน(History)ซึ่งเป็นการศึกษาประวัติเรื่องเล่าฯลฯ 2.โครงสร้างองค์กร ชุมชน การเชือมโยงในทุกมิติ 3.การจัดทำปฏิทินชุมชนด้านวัฒนธรรมและสังคม 4.ประวัติชีวิตกลลุ่มคนในชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างจนทกับชาวบ้าน รู้เขา..เข้าใจ เข้าถึง 5.ผังเครือญาติ(Family Tree)เป็นการศึกษารากฐานสำคัญ รู้จักตัวตนและความสัมพันธ์ในระยะเวลาสั้นๆ 6.ระบบสุขภาพชุมชน ในลักษณพหุลักษณ์การแพทย์ มองความเจ็บป่วยในหลายมิติ และในเวทีร่วมกันคิดร่วมกันทำ สามารถรวบรวมเป็นแผนชุมชนและนำเข้าสู่แผนพัฒนาของเทศบาลประจำปีต่อไป

โดยการสร้างเครือข่ายในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาต่างประเทศ จาก 3 ฝ่ายคือ 1.ในส่วนของอาเซียนศึกษา ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมี อ.อมร หวังอัครางกูร จากสาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ดูแล 2.ในส่วนของประเทศไต้หวัน ประเทศญีปุ่น ประเทศเนปาล ประเทศภูฎาน และประเทศอเมริกา มี อ.ดร.พิสิฐ นิลเอก และนายวรฤทธิ์ บุรินทร์กุล นักพัฒนาชุมชนเทศบาล ลำทับเป็นผู้ประสาน และ3.ในกลุ่มประเทศแถบลุ่มน้ำโขง มี อ.ไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเเป็นผู้ประสาน โดยทั้ง 3 กลุ่มจะมีผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และดร.พิสิฐ นิลเอก เป็นผู้ประสานงานหลักเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั่ง3 เข้าด้วยกันในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการและมหาวิทยาลัยฯต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สาขาการเมืองการปกครอง ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี