alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนไทย-อินโดนีเซีย โดยอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali, Indonesia

อาจารย์พิไลพร สุขเจริญ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้การจัดการด้านการเรียนการสอนด้านวิชาการและการวิจัยในสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศอินโดนีเซีย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการตลอดจนการวิจัยระหว่างสถาบัน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา เปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
คณิติน ศันสนียรัตน์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี