alt

วันนี้ (3 ธ.ค. 61) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระชาโชบาย ร่วมเเสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ขนิษฐา สาริขา ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี