alt

วันนี้ (4 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระชาโชบาย จากนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดีได้เดินทางไปที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพบหลักสูตรจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมเเสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ขนิษฐา สาริขา ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี