alt

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลกจังหวัด ปี2561

วันนี้ (5 ธ.ค. 61) ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคใต้ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลกจังหวัด ปี2561โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเกษตรกร และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นการสร้างการรับรู้เรื่อง “วันดินโลก” แก่ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ได้ร่วมชมแปลงปอเทือง ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำปรับปรุงบำรุงดินและน้ำและโยนกล้าพันธุ์ในนาข้าว ปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นเมเบิล และต้นรวงผึ้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน และจำหน่ายสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

อาจารย์นาวิน วงศ์สมบุญ ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี