alt

วันนี้(11 ธ.ค. 61)ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2561 จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องเฟื้องฟ้า 3 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย ให้สนับสนุนงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในการตรวจเยี่ยมดูแล ให้คําแนะนําปรึกษาให้กําลังใจ และให้ความอบอุ่นเสมือนเป็นผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้แนวคิดและแนวทางให้นักเรียนนักศึกษา รักในการเรียนมีความตั้งใจศึกษาต่อในระดับสูง ตามศักยภาพของแต่ละคนในแต่ละรายวิชาที่ตนเองศึกษาและมีความสนใจ

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความภาคภูมิใจเเทนมหวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มีนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยกุมารราชกุมารี ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม คือนางสาวกุลธิดา ประวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวอรอนงค์ แซ่ฮ่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ถือเป็นนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี และสุขภาพดี ได้รับทุนต่อเนื่องมาแล้วถึง 9 ปี ซึ่งจากการดูเอกสารผลการเรียนในเทอมที่ผ่านมาก็มีผลการเรียนที่ดีที่สุดตั้งเเต่มีการเยี่ยมครั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าว

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี