alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี(มรส.) เปิดมิติใหม่ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคปัจจุบัน สร้างแนวทางการเรียนรู้เพื่อนําองค์ความรู้ไปปฏิบัติในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ ภาระ หน้าที่ หลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาชีพชั้นสูง สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ เพื่อออกไปช่วยพัฒนาประเทศ ในกระบวนการ ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนั้น อาจารย์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือ แนะนํานักศึกษาในเรื่องการศึกษา เป็นผู้อบรมสั่งสอนด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการแนะนําการใช้บริการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จาก มหาวิทยาลัยมากที่สุด อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทอันสําคัญเพื่อให้นักศึกษาประสบ ความสําเร็จในการศึกษา รวมถึงการดําเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่นักศึกษากําลังประสบปัญหาหรือเผชิญกับภาวะวิกฤตของชีวิต

ผ.ศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดโครงการอบรมให้กับอาจารย์ ที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีความรู้และทราบถึงบทบาทหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี สามารถความรู้ไปปฏิบัติในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและทันสมัย

โครงการอบรม เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0”ประจําปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคณะผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี