alt

วันนี้(13 ธ.ค. 61)ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 2 ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย นำบุคลากรสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(มร.นศ.) เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบงบประมาณ การเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม สู่การพัฒนาตนเองและเป็นที่พึ่งของสังคม

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี