alt

เมื่อวานนี้(10 ม.ค. 62)ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School รุ่นที่ 1 จากรัฐมนตรีช่วยว่าการระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ร่วมกับให้ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี