alt

วันนี้(14 ม.ค. 62) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sebelas Maret University ประเทศอินโดนีเซีย และ Bicol University ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าพบผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับองค์กรซีมีโอ ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี