alt

วันนี้(16 ม.ค. 62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทย สอดแทรกการเรียนการสอนด้วยอัตลักษณ์การแต่งกายแบบพื้นบ้าน หนุนนักศึกษานุ่งผ้าปาเต๊ะ

ดร.ทวัช บุญแสง อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในการเรียนการสอนวิชาหลักสิทธิมนุษยชนศึกษา ได้เห็นความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐาน “ สิทธิทางวัฒนธรรมท้องถิ่น” เปิดโอกาสให้นักศึกษา ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าปาเต๊ะหรือผ้าพื้นถิ่น ซึ่งมีแนวคิดให้นักศึกษามีการแต่งกายชุดพื้นเมือง อันเป็นอัตลักษณ์การแต่งกายของภาคใต้ แสดงออกถึงหลักสิทธิมนุษยชน เรื่องสิทธิในการแต่งกาย โดยไม่ติดกรอบแนวคิด ในการแต่งชุดนักศึกษา หรือ ยูนิฟร์อม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในการแต่งการของภาคใต้ ขณะเดียวกันนักศึกษาเหล่านี้ก็จะได้ซึมซับถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามควบคู่กันไปด้วย

ปัจจุบันนี้เยาวชนหันหน้าเข้าหาเทคโนโลยีและโลกโซเชียลมากกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่น หากไม่นำการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงาม ก็อาจสูญหายไปในไม่ช้า หากร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทยให้เยาวชนเหล่านี้ ในอนาคตนักศึกษาที่จบออกไปจะได้ซึมซับความเป็นไทยอย่างไม่รู้ตัวและสามารถสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไปได้ ดร.ทวัช กล่าว


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สิปปกร ทองย้อย ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฃ