alt

เมื่อวานนี้(15 ม.ค. 62)ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม และให้การต้อนรับท่าน Abbagani Ramu อุปฑูต และ ท่าน Ashwin Kotnis เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม จากสถานฑูตอินเดีย เพื่อหารือการพัฒนาการศึกษาภาษา วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง “ศูนย์อินเดียศึกษา “ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี