alt

เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางสังคม เศรษฐกิจ เพื่อการสร้างนวัตกรรมทางเกษตร ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการบริการวิชาการในท้องถิ่น โดยต่อยอดองค์ความรู้ของนักวิจัยทางสังคม เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ซึ่ได้ร่วมกับผอ.สุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบสร้างนวัตกรรม การออกแบบเพื่อการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี