alt

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนา“ธุรกิจการบิน” บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการสัมมนาธุรกิจการบินของ ดร.จันทร์พร ช่วงโชติและอาจารย์จารีย์ พรหมณะ โดยได้รับเกียรติจากนายเปรมณภัทรกรณ์ อ้วนนวล หัวหน้าพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น(Passenger Ground Service Supervisor) สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ ประจำท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจการบิน ทิศทางและแนวโน้มของสายการบินในการรับพนักงานเข้าทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในแผนก ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาจากการทำงานในสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ ให้กับนักศึกษาชั่นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี