alt

วันนี้(7 ก.พ. 62)ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ให้สัมภาษณ์ความพร้อมพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกับสำนักงานศาลปกครอง และการเสวนาในเรื่อง “ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ” ในรายการคุยข่าวเก้าโมง ทางช่อง FM 84.85 MHz ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเวลา 08.30 น. – 12.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี