alt

วันนี้(7 กุมภาพันธ์ 2562)สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจับมือกับบริษัท MikroTik (ประเทศไทย) จำกัด เปิด MikroTik ACADEMY เพื่อจัดอบรมในหลักสูตรเริ่มต้น (MikroTik Certified Network Associate) เพื่อปรับพื้นฐานและความเข้าใจในเรื่องระบบเน็ตเวิร์คให้กับนักศึกษา อีกทั้งผู้เข้าอบรม ยังสามารถสอบเพื่อรับใบ Certified MTCNA ที่ออกให้สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ไปประกอบวิชาชีพต่อไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี