alt

วันนี้( 8.กุมภาพันธ์ 2562 ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราฎร์ธานี และการเสวนาทางวิชาการเรื่องศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับเกียรติจากนายสะเทื้อน ชูสกุล อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตระหนักและส่งเสริมถึงความสำคัญในการพัฒนาที่จะเผยแพร่การศึกษาด้านกฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับบังคับใช้กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อตอบสนองต่อภารกิจในการอำนวยการยุติธรรมทางปกครอง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพของประชาชน และการพัฒนาการศึกษาการบริการทางสังคมของมหาวิทยาลัย และ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลปกครองกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายร่วมกันอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การพัฒนาในด้านการวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติส่งเสริมด้านการวิจัย การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองรวมถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานี ทั้งสองหน่วยงานจึงจัดทำ MOU ในครั้งนี้

การเสวนาทางวิชาการศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะในครั้งมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายวชิระ ชอบแต่ง ( ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต ) , ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ ( ตุลาการหัวหน้าคณะสาลปกครองนครศรีธรรมราช ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา (คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัคคกร ไชยพงษ์ (หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราฎรานี) และผู้ดำเนินงานเสวนานายอมรเทพ เกตุแก้ว ( พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ ที่สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ) ที่ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน
อารยา เสือเปีย ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี