alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทุเรียนและเงาะ” เรียนรู้เส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรทุกหลักสูตรนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนโดยการกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ผลที่มีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข อาจารย์ประจำสาขาวิทยศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการระหว่าง การเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นจะได้มีโอกาสทํางานร่วมกันในการพัฒนาพืช ตั้งแต่การเพาะปลูก ดูแลรักษา การสกัดสารสําคัญ การทําผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการนําไปใช้อย่างถูกวิธี และการ จําหน่ายทั้งวัตถุดิบผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ที่สำคัญนักศึกษาได้เพิ่มโอกาส การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติทั่งในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตในทุกๆสาขาวิชาที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์ด้านไม้ผลตลอดจนเป็นการเรียนรู้ที่อาจใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ในกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทุเรียนและเงาะ”จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีการถ่อยทอดวิธีการทําไอศกรีมทุเรียน จาก ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข การทําทุเรียนอบแห้งแบบฟรีสตาย โดย ผศ.ดร. สุกัญญา ไหมเครือแก้ว และการทําเงาะอบแห้ง จากผศ.ดร. สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี