alt

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 The 2nd Regional Undergraduate Conference on Science and Technology. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านวิจัยและวิชาการที่มีคุณค่าสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นได้จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ เป็นการสนับสนุนและเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น นอกจากผู้วิจัยและผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาส เผยแพร่ผลงานแล้วยังมีความสําคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยหรือสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า งานประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานทาง วิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่ง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการวิจัยร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกันเชื่อมโยงงานวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิด ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น

โดยงานประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งในงานมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เช่น งานวิจัย งานสร้างสรรค์ในรูปแบบของการทําโครงงาน หรือรายวิชาปัญหาพิเศษ ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านวิจัยและวิชาการที่มีคุณค่า ต่อไปในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์และบุคลากรมากกว่า 500 คน ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี