alt

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้(AIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 8 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้รับความสนใจจากบุคลาการของหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ภาคใต้มากกว่า 50 หน่วยงาน

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กล่าว่า ในปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อการบริหารจัดการองค์กร ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการให้ความรู้ในด้านวิชาการระเบียบข้อกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมนําความรู้ความสามารถไปพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ในอนาคต เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององกรค์

ด้าน นางสาวธันยพร คงเพชร ผู้อํานวยการเฉพาะด้านวิชาการคลังสูง สํานักงานคลังจังหวัดกระบี่ วิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะได้รับความรู้ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เทคนิคการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและร่างขอบเขตของงาน การกําหนดและเผยแพร่ราคากลางงานซื้อจ้างทั่วไปและงานก่อสร้าง การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) เทคนิคการจัดทําเอกสารประกวดราคา บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทคนิคการทําสัญญาและการบริหารสัญญา การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง เทคนิคการทําสัญญาและการบริหารสัญญา บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง บทบาทและหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การพิจารณางดหรือลดค่าให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาข้อตกลง การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน กระบวนการบริหารพัสดุ หลักการจําแนกประเภท “วัสดุ” และ “ครุภัณฑ์ การจัดทําทะเบียนควบคุม “วัสดุ” และ “ครุภัณฑ์ การตรวจสอบพัสดุประจําปี การจําหน่ายพัสดุ และกรณีศึกษาอีกด้วย

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ AIC เป็นหน่วยงานหลักส่วนหน้าที่เป็นจุดบริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี เเละเป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่เป็นการบริการวิชาการให้กับประชาชนเเละผู้สนใจในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวรุ่นต่อไปจะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 077-289948 , 095-2649934

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี