alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะสงฆ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ซึ่งมีการจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 26-27 มีนาคม 2553 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันกว่า 1 ทศวรรษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่งเสริมให้เขาท่าเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตรพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ร่วมจัดทำผ้า “พระบฏ” เพื่อใช้เข้าร่วมขบวน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ประจำปี 2562 ซึ่งมีการจัดสร้างผ้า “พระบฏ” แสดงพุทธประวัติโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 จัดสร้างโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในองค์ “ประสูติ” ส่วนที่ 2 จัดสร้างโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในองค์ “ตรัสรู้” ส่วนที่ 3 จัดสร้างโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในองค์ “ปรินิพพาน” และนำผ้า “พระบฎ” ทั้ง 3 ส่วนมาตัดเย็บต่อกันเพื่อเตรียมใช่ในพิธี“แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพการจัดสร้างผ้า “พระบฎ” ส่วนที่ 2 ในองค์ “ตรัสรู้” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำนวยการจัดสร้างโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตรพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา, ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม ควบคุมการเขียนภาพโดย นายธนุพล ฉันทกูล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปศึกษา, นายวิวัฒน์ จินดาวงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปศึกษา, นายเดชวินิตย์ ศรีพิณ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรม, ว่าที่ ร.ท.พงศ์ชาติ อินทชุ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรม, และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี