alt

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดบรรยายเรื่อง “Let’s Learn Together, Let’s Work Together: Challenges and Solutions for Transcultural Health and Social” โดย Dr. Ruby S. Matibag Dean, College of Nursing and Midwifery และ Dr. Sylvia B. Panglinan Clinical Instructor จาก Bataan Peninsula State of Balanga, Bataan Philippines

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ต่อยอดโครงการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือนักศึกษาในระดับนานาชาติ หลังได้ทำความร่วมมือMOU กับ Bataan Peninsula State of Balanga, Bataan Philippines เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 การจัดโครงการในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ด้านวิชาการ วิจัย ให้มีความรอบรู้และเข้าใจการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมมากขึ้น

อาจารย์วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ให้ความสําคัญกับการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้นํา มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล ทักษะการสื่อสาร และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ทันต่อสังคมของการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลจะเป็น 1 ใน 7 อาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนได้อย่างอิสระ โดยคณะพยาบาลศาสตร์เตรียมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาไป Bataan Peninsula State of Balanga, Bataan Philippines ปลายเดือนสิงหาคม 2562 และจะได้มีความร่วมมือในงานอื่นๆต่อไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี