alt

เมื่อวานนี้(27 มี.ค. 62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพย์สิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(มรภ.) นำโดย ดร.บุญศุภภะ ตัณทัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำเสนอโครงสร้างการบริหารจัดการสํานักจัดการทรัพย์สิน โดยร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นําสู่การบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการและสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา บุคลากรและมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อนุพงศ์ กิ่งทอง ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี