เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏ 1 สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมร่วมกับประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) โดยการประชุมได้มีคณะทำงานของมนตรีได้มีดำริและให้ข้อเสนอแนะว่าในโอกาสอันเป็นมงคลราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ควรมีการจัดทำและเผยแพร่ผลงานที่ได้ปฏิบัติตามพระราโชบายผ่านทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับผลงานที่ราชภัฏได้ลงไปพัฒนาท้องถิ่น จัดทำเป็นสารคดีเพื่อแสดงพลังและจุดยืนของชาวราชภัฏ

ดร.นงรัตน์ อิสโร คณะทำงานขององคมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากราชาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับโอกาสในการแสดงพลังให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ พลังที่จะขับเคลื่อนความมั่นคงของประเทศอยู่เคียงข้างพระองค์ และอยู่เคียงข้างประชาชน เป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน บอกเล่าถึงศักยภาพของราชภัฏ ผ่านสารคดีเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับผลงานที่ราชภัฏได้ลงไปพัฒนาท้องถิ่นตามราโชบาย อธิบายถึง บริบทชุมชน ปัญหาของชุมชน ราชภัฏใช้องค์ความรู้อย่างไรในการยกระดับชุมชน เกิดผลอย่างไร และชุมชนได้รับประโยชน์อย่างไร โดยนำเสนอสะท้อนผ่านจากตัวแทนชุมชน และควรเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร กล่าวต่อว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก็จะประชุมแต่ละส่วนงานเพื่อจัดทำสารคดีดังกล่าวโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ฝ่ายสื่อสารองค์กร งานบริการวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการ ในการจัดทำโครงเรื่อง บทโทรทัศน์ ต่อไป