alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวย่างสู่อาชีพอย่างมั่นใจและควบคู่กับไทยแลนด์ 4.0 ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561-2562 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561-2562 กล่าวว่า วันนี้นับเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งของนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปัจฉิม นิเทศให้แก่นักศึกษาก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาขึ้น ซึ่งถือเป็นกระบวนการสุดท้ายของ มหาวิทยาลัยที่จะให้ความรู้ คําแนะนําและข้อคิดต่าง ๆ แก่ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาก่อนจะออกไปสู่สังคมภายนอก เพื่อทําหน้าที่รับใช้สังคม และชุมชน เป็นการสร้างความมั่นใจ ในการที่จะดํารงตน ครองงาน และดํารงชีวิตมีคุณภาพ และมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาทุกคนจะกลายเป็นพลังอันสําคัญในการ พัฒนาของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป ขอให้ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาทุกคน จงภาคภูมิใจกับความสําเร็จในครั้งนี้

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการเสริมสร้างและเติมเต็ม ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และเป็นการสร้างความเข้าใจในพันธกิจของผู้สําเร็จ การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและท้องถิ่น เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ ความก้าวหน้าแก่ผู้สําเร็จ การศึกษา สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ที่จะสําเร็จการศึกษากับอาจารย์ผู้สอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกที่ดีในการประกอบอาชีพ อย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมรับใช้สังคมต่อไป ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 - 2562 รวมจํานวน 6,431 คน

สําหรับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้และ ประสบการณ์ และความเป็นคนที่สมบูรณ์ในอนาคต โดยมีการแนะนําสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ก้าวย่างสู่อาชีพอย่างมั่นใจและควบคู่กับไทยแลนด์ 4.0” โดย คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จํากัด บรรยาย เรื่อง " การสมัครงานและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ" โดย วิทยาการพิเศษ กรมจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยาย เรื่อง "การคืนเงิน กยศ.และการปฏิบัติตนหลังสําเร็จการศึกษา” โดย ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และการเยี่ยมชมบูธบริษัทต่าง ๆ ที่มาร่วมประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี