alt

วันนี้(30 มี.ค. 62) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิสําเร็จการศึกษา แก่ผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2561 ถือเป็นประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาลที่คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อประกาศความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี ของวิชาชีพพยาบาล และขอให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนจดจําภาพความรักความทุ่มเทในการสอนและการเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประชาชนในท้องถิ่น และประเทสชาติต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี