alt

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีมติแต่งตั้ง ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้าน ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่สภามหาวิทยาลัยไว้วางใจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งการเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ตนเองมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าในการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสุดความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้พันธกิจที่สำคัญ นั่นคือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและการดูแลชุมชนทัองถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงวางรากฐานให้ชาวราชภัฏได้ถวายงานต่างพระเนตรพระกรรณในด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับ ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม ปัจจุบันอายุ 56 ปี สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขานุการโปรแกรมบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและบริการสํานักกิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานโปรแกรมบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก่อนรับตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ล่าสุด

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ กราฟฟิก
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี