alt

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเวทีนำเสนอโครงการเพื่อแผ่นดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการประเมินโครงการของนักศึกษา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คุณค่าของสิ่งที่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่3 ได้กระทำอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการอย่างมีคุณภาพมาจนถึงวันนี้ เริ่มตั้งแต่ 1.การศึกษาภาคทฤษฎีในมิติของโครงการ การประเมินโครงการ และเป้าหมายสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ที่แท้จริง 2.การลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.การวางแผนทำโครงการ รวมทั้งเดินกล่องรับบริจาคให้สังคมช่วยเหลือสังคม 4.การลงพื้นที่ดำเนินโครงการด้วยกิจกรรมที่หลากหลายคุ้มค่า 5.การประเมินโครงการในรูปแบบของงานวิจัย และสุดท้ายคือการนำเสนอผลงานโดยการมีส่วนร่วมจากทุกพื้นที่ จากนี้ทุกความภูมิใจและคุณค่าของสิ่งที่ทุกคนได้กระทำให้กับสังคมและแผ่นดินจะถูกฝังอยู่ในเลือดและความทรงจำของเราตลอดไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี