alt

วันนี้(31 มี.ค.62) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาการอธิการบดี​ พร้อมด้วย​ดร.พิชัย สุขวุ่น​ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ เเละ​ ดร.อนุมาน จันทวงศ์​ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ร่วมกับข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทั้งสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ เป็นประธาน​ ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ และความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และเพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป รวมทั้งเพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ และเป็นที่ยอมรับของข้าราชการและประชาชน โดยทั่วไป

ทั้งนี้เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 มีผลใช้บังคับ เป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือนมีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่องสดุดีข้าราชการดีเด่น โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี