alt

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดอบรมพัฒนาเครือข่าย ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นพัฒนาและขยายเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจเป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เครือข่าย เมื่อระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมขนอมซันไรท์ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.อนุรัตน์ แพนสกุล ที่ปรึกษาศูนย์ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริการรณรดาอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เป็นต้นแบบระดับทองดำเนินงานตามหลักยุทธศาสตร์ 3 สร้างคือสร้างกระแส สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างและพัฒนาเครือข่าย ประกอบกับปี 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการเตรียมความพร้อมการยกระดับไปสู่ระดับเพชร เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินจึงจําเป็นต้องพัฒนา และขยายเครือข่ายอย่างจริงจัง ทั้งการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เครือข่าย และออกไปให้ความรู้แก่เครือข่ายต่อยอดเป็นพี่เลี้ยงแก่ชมรมที่เข้าประกวดชมรม OBE NUMBER ONE

เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน
อ.อนุรัตน์ แพนสกุล ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี