alt

วันนี้(2 พฤษภาคม 2562) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมมอบผ้าไตร ให้กับนายเทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส. ในโครงการการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 105 ราย อันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง ณ ศาลาการเปรียญ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

alt


อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี