alt

เมื่อวานนี้ 3 มิ.ย.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน ร่วมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธาณะบึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562 ซึ่งประองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร

โดยการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งนี้ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 7 โซน กระจายกันทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เก็บผักตบชวา วัชพืช ตัดหญ้า เก็บกวาด และปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ธีรภัทร อาศิรพจน์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี