alt

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุมทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พุทธศักราช 2562 พร้อมกับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เหล่ากาชาด กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ประองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี