alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการแข่งขนทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ loT (Internet of Things)” ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี


ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กล่าวว่า การจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ loT (Internet of Things)” ในครั้งนี้เป็นการวัดเพื่อทดสอบและประเมินทักษะความรู้ ความสามารถของนักศึกษาด้านการใช้เครื่องมีอและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินผลทักษะ การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทนเลอร์ และเปีดโอกาสให้นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับชาติต่อไป

ผศ.ดร.ทัศนีย ทองก้านเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท DTS Technology ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นนยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ loT (Internet of Things)” ในวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562 เพื่อวัดทดสอบและประเมินทักษะความรู้ ความสามารถของ นักศึกษาด้านการใช้เครื่องมือและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประเมินผลทักษะการเขียน โปรแกรมควบคมการทำงานของไมโครคอนโทนเลอร์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี