alt

วันนี้(4 มิ.ย.2562) ที่หอประชุมวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศรอบพื้นที่ และสมาชิกเครือชมรม TO BE NUMBER ONE ชูยุทธศาสตร์ทูบีนัมเบอร์วันในการสร้างกระแสสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างเครือข่าย ตั้งเป้าพัฒนาชมรมเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชมรมทั่วประเทศ

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้น้อมนําพระดําริใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดําเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ใช้อาคาร 1 หลัง ในการจัดตั้งเป็นที่ทําการชมรมและจัดกิจกรรมศูนย์ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งได้อนุมัติงบประมาณในการในการจ้างเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปในการดําเนินงาน To Be Number One และอนุมัติงบประมาณ เป็นประจําทุกปีเพื่อจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ทูบีนัมเบอร์วันในการสร้างกระแสสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างเครือข่าย มีการจัดอบรมแกนนําแก่สมาชิกเป็นประจําทุกปี จัดสร้างค่ายแกนนําสําหรับเครือข่ายและมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่าง ต่อเนื่องอีกทั้งมหาวิทยาลัยยังอนุมัติให้ดําเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงานกับเครือข่ายในจังหวัด ต่างจังหวัดทั่วประเทศ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทูบีนัมเบอร์วันทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สามารถผลิตวิทยากรผลิตบัณฑิตที่จบไปเป็นวิทยากรทูบีนัมเบอร์วันในโรงเรียน ในสถานประกอบการ เรือนจํา และในจังหวัดต่างๆเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือ

นางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในนามของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและติดตามผลการ ประเมินผลปฏิบัติงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ที่นี้อีกครั้ง นั้นคือเป็นสื่อว่าการทํางานของเราจะได้รับพัฒนาให้เกิด ประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการลงนามความร่วมมือ บูรณาการงาน TO BE NUMBER ONE ร่วมกันทุกภาค ส่วน มีการติดตามงามเป็นระยะๆอย่างสม่ําเสมอ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผ่านการประเมินระดับภาค เข้าสู่ระดับประเทศเพื่อรักษามาตรฐานต้นแบบระดับทองปีที่ 3 นั้น เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบ การดําเนินงานTO BE NUMBER ONE ให้กับชมรมต่างๆทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด อาจารย์ที่ปรึกษา น้องๆสมาชิก ใช้เวลาว่างในการเป็นพี่เลี้ยงสร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่างเข้มแข็งมีนวัตกรรมเด่นชัด เช่น การกระประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ที่อําเภอเกาะสมุย และห้างสรรพสินค้าสหไทยดีพาร์ท เม้นสโตว์อย่างต่อมา 5 ปี โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความตั้งใจที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาชมรมเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชมรมทั่วประเทศ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี