ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้มีหนังสือทาบามความสมัครใจของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี บัดนี้ได้ครบกำหนดการตอบรับการทาบทามฯ แล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอนำส่งประกาศฯ และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการแสดงวสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Auditorimu อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

โดยรายชื่อผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ดังนี้

  • อาจารย์ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว
  • อาจารย์ ดร.พิชัย สุขวุ่น
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม
  • อาจารย์ ดร.อนุมาน จันทวงศ์