alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 41(ตชด. 41)โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2562

อาจารย์ศิริพร ทวีโรจนการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วม 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โคงการนี้นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนแล้ว ทางทีมวิทยากรยังได้มอบอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2562 (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) โดย อ. ศิริพร ทวีโรจนการ ดร. อรณิช เผือกคง ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม และ อ. กานต์ธิดา บุญมา เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส.ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี