alt

วันนี้(12 มิ.ย. 62)สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 โดย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้อง GA 807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอบรมการถ่ายทอดมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติใน การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานในพันธกิจต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร กรรมการประเมินหลักสูตร ผู้เข้าอบรมโครงการทุกท่านตลอดจนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยจึงเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 ให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็งต่อไป

รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข วิทยากรประจำโครงการ เผยถึง กฎของกระทรวงว่า การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทํามาตรฐานของสถาบัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน และบริหารระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานของสถาบัน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี